За АСКО

Цели и приоритети

Стратегическа цел

Да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане на имиджа на българските общини.

Основни приоритети:

  • Издигане общественото признание на професията чрез цялостната дейност на АСКО и отстояване интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителната власт.
  • Институционално укрепване и разширяване на членския състав.
  • Подпомагане професионалното развитие и създаване на успешни практики и участие в работни групи като експерти.
  • Изучаване и разпространяване на опита в областта на масовите комуникации на водещи държави, организации и общини.
  • Партньорство със сродни национални и международни организации.
  • Разширяване и повишаване качеството на предлаганите услуги за членове на АСКО и външни организации.