Ръководни органи

Общо събрание

Свиква се всяка година.

18. Върховен орган на Асоциация на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ е Общото събрание на членовете.
18.1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет; по искане на 1/3 от членовете.
18.1.1. Свикването на Общото събрание се извършва с покана, която се изпраща на всеки член на Асоциацията най-малко тридесет дни преди насрочения ден. Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото на провеждане.
18.2. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят.
18.3. В Общото събрание всеки член има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове.
18.4. Заседанията на ОС са законни, ако на тях присъстват най-малко половината от всички членове. Когато липсва необходимия кворум, заседанието се отлага с един час, след което се провежда при същия дневен ред, на същото място, колкото и членове да се явят.
Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, освен ако ОС не реши друго, с мнозинство повече от половината от присъстващите. Решенията по т. 19а.14 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението. Решението се мотивира.
По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Тази разпоредба не се отнася за отстраняване членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.
19а. Общото събрание:
19а.1. Изменя и допълва устава;
19а.2. Приема други вътрешни актове;
19а.3. Избира и освобождава членове на УС;
19а.4. Приема и изключва членове;
19а.5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
19а.6. Взема решение за участие в други организации;
19а.7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
19а.8. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
19а.9. Приема бюджета на Сдружението;
19а.10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
19а.11. Приема отчета за дейността на УС;
19а.12. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
19а.13. Определя членовете на Контролния съвет.
19а.14. Взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението с мнозинство 2/3 от всички от негови членове.
19а.15. Правата по точки 19а.2, 19а.4, 19а.5 и 19а.6 Общото събрание възлага на Управителния съвет на Сдружението.
20. Управителният съвет и Контролният съвет на Асоциация на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ се избират от Общото събрание с явно гласуване за срок от четири години и се състоят най-малко от три члена всеки един от тях.

 

Управителен съвет

Управителен съвет на АСКО – мандат 2024 – 2028 г.

Имена Длъжност Община/Организация GSM e-mail
Диана Димитрова председател ОП СПТО – София 0877 155 107 askobulgaria@gmail.com
Елена Стойчева зам.-председател Brand New Ideas 0886 502 463 elena.stoycheva@brandnew.bg
Галина Миткова зам.-председател Добрич 0897 773 375 gmitkova533@gmail.com
Бояна Сестримска член Велинград 0888 659 180 presscentre@velingrad.bg
Юлияна Цанева член Трявна 0894 414 282 yuliyana.tsaneva@tryavna.bg


Промени в Управителен съвет на АСКО – мандат 2020 – 2024 г. на XXI-то Общо събрание от 22 юли 2021 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Диана Димитрова председател Елин Пелин 0877 155 107 askobulgaria@gmail.com
Елена Стойчева зам.-председател Елин Пелин 0886 502 463 pr@elinpelin.bg
Галина Миткова член Добрич 0897 773 375 gmitkova533@gmail.com
Таня Балабанова член Сливен 0879 599 013 tania_67@abv.bg
Бояна Сестримска член Велинград 0888 659 180 presscentre@velingrad.bg

Управителен съвет на АСКО – мандат 2020 – 2024 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Веска Тодорова председател Самоков 0889 199 226 wessi_t@abv.bg
Таня Балабанова зам.-председател Сливен 0879 599 013 tania_67@abv.bg
Михаела Малеева изп. директор София 0884 070 004 m_maleeva@abv.bg
Диана Димитрова член Елин Пелин 0877 155 107 pr@elinpelin.org
Бояна Кирилова член Велинград 0888 659 180 presscentre@velingrad.bg

 

Управителен съвет на АСКО – мандат 2016 – 2020 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Веска Тодорова председател Самоков 0889 199 226 wessi_t@abv.bg
Таня Балабанова зам.-председател Сливен 0879 599 013 tania_67@abv.bg
Михаела Малеева изп. директор София 0884 070 004 m_maleeva@abv.bg
Павлина Павлова член Чавдар 0887 204 219 poli78@abv.bg
Марий Пейчев член Ценово 0888 659 180 pres_cenovo@abv.bg

 

Управителен съвет на АСКО – мандат 2012 – 2016 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Веска Тодорова председател Самоков 0889 199 226 wessi_t@abv.bg
Таня Балабанова зам.-председател Сливен 0898 998 862 tania_67@abv.bg
Михаела Малеева изп. директор София 0884 070 004 m_maleeva@abv.bg
Деница Александрова член Поморие 0878 872 613 pr_kozloduy@abv.bg
Христина Шопова член Благоевград 0886 340 107 hristinash@gmail.com

***

Контролен съвет

Контролен съвет на АСКОмандат 2024 – 2028 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Миглена Въгленова председател Габрово 0885 255 165 vaglenova@gabrovo.bg
Гергана Стоева член Гълъбово 0878 282 180 gvstoeva@abv.bg
Анелия Пискова член Чепеларе 0899 600 169 anelia.piskova@chepelare.bg
 

Контролен съвет на АСКОмандат 2020 – 2024 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Миглена Въгленова председател Габрово 0885 255 165 vaglenova@gabrovo.bg
Гергана Стоева член Гълъбово 0878 282 180 gvstoeva@abv.bg
Лазаринка Лазарова член Чавдар 0887 719 730 obchavdar@abv.bg

Контролен съвет на АСКОмандат 2016 – 2020 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Миглена Въгленова председател Габрово 0885 255 165 vaglenova@gabrovo.bg
Станислава Йорданова член Свищов 0886 987 321 obshtinasvishtov_pr@abv.bg
Виолета Филипова член Смолян 0878 221 212 vili_stoyanova@abv.bg

Контролен съвет на АСКО – мандат 2012 – 2016 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Миглена Въгленова председател Габрово 0885 255 165 vaglenova@gabrovo.bg
Даниела Хитова член Враца 0878 282 180 pr@vratza.bg
Виолета Филипова член Смолян 0878 221 212 vili_stoyanova@abv.bg


Членство в АСКО

Забележка: Годишният членски внос на АСКО, гласуван на XXIII Общо събрание на 27 юли 2023 г. влиза в сила от 2024 година, както следва:

    • Годишен членски внос за юридически лица (общини) – 200 лв.

    • Членски внос за физически лица (асоциирани членове, индивидуално членство) – 50 лв.

    • Встъпителна вноска за нови членове или просрочие – 20 лв.

Сумата се внася до 31 март на настоящата година. При неспазване на срока се плаща отново встъпителната вноска за възстановяване на членството.

Членският внос за общините (юридическите лица) им дава възможност да участват безплатно в събития, обучения и други дейности на АСКО с до двама участници /или различни представители/, както и да ползват преференциални цени с до 30% отстъпки от редовните цени за допълнителни лица в професионалните семинари.