Обучения

Предложение за обучения

от Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО)

За първи път през 2019 г., обучителният екип от експерти на АСКО предлага обучение на място – в общината или в избрана от възложителя база в България или чужбина. Всяка тема се разработва според индивидуалните потребности на организацията и зададена тема, специално по конкретни работни казуси. Тази инициатива има за цел да оптимизира процеса на повишаване на професионалната квалификация на служителите, да спести разходите за командировъчни, нощувки, дневни и продължителни пътувания и отсъствие на големи екипи.

Предстои последната година от мандата и това изисква точни послания, отчет, публичност и прозрачност на дейностите, комуникационни умения и активизиране на гражданското участие, обществена подкрепа, ефективни връзки с медиите и оптимални вътрешни комуникации.

Примерни обучителни модули

 1. Общуване с гражданите и привличането им в управлението на града.
 1. Гражданите и общинския бюджет – подходи за ефективно взаимодействие.
 1. Изграждане на положителен публичен образ, идентичност, репутация.
 1. Планиране и провеждане на публични информационни кампании.
 2. Ефективни връзки с медиите – прессъобщение, интервю, брифинг, пресконференции.
 3. Комуникационна стратегия – планиране и реализиране
 4. Успешни вътрешни комуникации, екипност, лидерство.
 5. Публичност и прозрачност на управлението и европейските проекти.
 6. Правата на децата и етично отразяване на събития в медиите.
 7. Комуникациите по време на криза
 8. Как да предоставяме обществена информация според ЗДОИ?
 9. Ефективни издания в една община
 10. Успешно представяне пред публика в различни формати на комуникация.
 11. Медиите и местната власт-възможност за диалог и взаимодействие – (варианти за журналисти , ПР специалисти, общински съветници и обща администрация)
 12. Гражданско участие и изграждане на партньорства с различни целеви групи.
 13. Електронно общуване и как да овладеем интернет пространството
 14. Организиране на тиймбилдинг с поставени цели от възложителя. Възможност да се комбинира с обучение или решаване на специални работни казуси.
 15. Организационно развитие и атестиране на служители
 16. Стратегическо планиране
 17. Супервизия – метод за използване целия потенциал на екипа, превенция срещу професионално прегаряне (burnout), предвиждане и разрешаване на конфликти в конфиденциална среда, активизиране на пасивните членове на организацията.
 18. Интервизия – обмяна на професионален опит вътре в екипите, активизиране и мотивиране на пасивните членове, индивидуална работа
 19. Консултации, анализи и експертни становища по въпроси, свързани с комуникационния процес.

Ръководител на обучителния екип на АСКО е Михаела Малеева – изпълнителен директор на Асоциацията на специалистите по комуникации в общини (АСКО), PR консултант e дългогодишен преподавател в Института по публична администрация към Министерски съвет. Завършила е българска филология, със следдипломни квалификации: „Връзки с обществеността“ ТУ – София; “Ефективни връзки с медиите“ – RTI (САЩ); ИЕИИ – по програма “Темпус” на Европейския съюз, специалност “Европейска интеграция и местна администрация” – София, Брюж, Брюксел;   програма МАСИП на VNG International и Международни градски сътрудници, специалност- обучител на PR специалисти. Професионалният ѝ опит включва над 25 години работа като PR експерт в органите на държавната администрация и местното самоуправление и ръководител на направление „Връзки с обществеността“ в Столична общинска администрация, Националния статистически институт, КИИП София-град, Българска академия на науките, с участие в национални и международни информационни кампании, многобройни публикации. Тя води обучителните модули „Ефективни връзки с обществеността“, „Планиране и реализиране на комуникационна стратегия“, „Изграждане на публичен имидж“, „Вътрешни комуникации“,  „Комуникационни умения“, Успешно представяне пред публика“. Има професионален опит като ръководител, координатор и експерт при реализиране на проекти на НПО и администрацията с европейско финансиране, ААМР и други донорски програми.

Другите членове на обучителния екип са от цяла България и също имат теоретичен и практически опит по конкретните теми, както и специализации в чужбина.

Всяка заявка за обучение подлежи на допълнително уточняване точната тема, брой участници, хорариум на часове, място и дата на провеждане, специално структуриране на занятията според нуждите на организацията и решаване на посочени работни казуси.

За допълнителна информация:

Михаела Малеева, GSM 0884 070 004, e-mail: m_maleeva@abv.bg

Обучителен екип на АСКО

 • Михаела Малеева – ръководител на обучителния екип, модератор
 • Таня Балабанова
 • Миглена Въгленова
 • Симеона Маринова
 • Иглика Трифонова
 • Петя Александрова
 • други обучители от партньорски организации.