Община Елин Пелин изпълни проект за придобиване на два електромобила за екологични дейности

Община Елин Пелин, член на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), продължава реализацията на поставените в краткосрочна и дългосрочна стратегия на общината цели за подобряване на екологосъобразността в общинските транспортни средства и сграден фонд.

С финансовата подкрепа на НДЕФ – Национален Доверителен екофонд, и по-конкретно с помощта на „Инвестиционна програма за климата“, общината закупи и вече вкара в експлоатация първия общински еко електромобил.

***

Електромобилът, който е 100% електрически, е многофункционално транспортно средство с 3 броя надстройки, което ще се използва за следните дейности:

  • Извозване и депониране растителни отпадъци, генерирани от домакинствата в 4 от по-големите населени места.
  • Поливане и дезинфекция на обществени паркове в 4 населени места, общински детски градини и училища, центрове за социални услуги, и общинската болница – общо 15 обекта.
  • Пренос на обемни материали, мебели, строителни материали за нуждите на общината и кметствата на всички 19 населени места.
  • Почистване на нерегламентирани сметища, намиращи се в близост до общинските пътища и гори на територията на община Елин Пелин.

Следващият електромобил, поръчан отново с финансовата подкрепа на НДЕФ – Национален Доверителен екофонд, се очаква да пристигне в средата на месец ноември 2023 година.

Проектното предложение за закупуване на електромобил е с регистрационен номер ЕМ124/18.10.2022 г., изготвено от експертите на общинска администрация Елин Пелин.

Всички проектни предложения, изготвяни от общинска администрация Елин Пелин, предвиждат и прилагат добри практики за достъпна и зелена градска среда, в това число чрез екологосъобразен транспорт.

Текст и снимки: Община Елин Пелин

https://www.elinpelin.bg/section-1-content.html