Семинар на тема „Как се гради публичен образ?“

На 27  и 28 май 2015 г.  в Дома на Европа в гр.София се проведе семинар  на  тема: „Как се гради публичен образ?”,организиран от Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), с лектор Васил Чобанов, дългогодишен журналистически опит и PR  на държавни институции.Publichen obraz 27=05=2015

Семинарът постигна целта си да подпомогне процеса на изграждане на положителен публичен образ, да даде  професионален инстументариум, да популяризира добри практики от българския и чуждестранен опит за спечелване на обществено доверие, активизиране на гражданското участие  и подкрепа за вземане на най-ефективните управленски решения на местните общности. В програмата бяха включени теми свързани с професионални похвати за общуване с медиите, умения за презентация, подготовка и участие в телевизионна изява и основни умения за кризисен PR. През втория ден обучението се разви като дискусия за това, как да ползваме професионалния опит на колегите си от АСКО в помощ на ежедневна работа. Бяха споделени много казуси в работата с външните и вътрешните публики.

Новите теми, които предложиха членовете на Асоциацията са свързани с новите реалности и предизвикателствата в интернет пространството и професионалното поведение по време на предстоящите избори за органи на местното самоуправление.