Решение на XXIII Общо събрание за промяна на членския внос за 2024 г.

В рамките на Общо събрание на АСКО, което се проведе на 27 юли 2023 г. в гр. Велико Търново членовете на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините /АСКО/ взеха решение за промяна на членския внос, което влиза в сила за настоящите и новите членове от началото на 2024 година.

Информираме представителите на местната власт и експертите по комуникации, че до края на годината общините, които желаят да станат членове на Асоциацията, могат да подадат заявление за членство, като заплащат 150 лв. годишен членски внос + 10 лв. встъпителен през 2023 г.

Годишният членски внос за асоциираните членове и физически лица е 50 лв. + 10 лв. встъпителна такса през 2023 г.

***

Новият годишен членски внос за членовете на АСКО, гласуван на XXIII Общо събрание на 27 юли 2023 г., влиза в сила от 2024 година, както следва:

  • Годишен членски внос за юридически лица (общини) – 200 лв
  • Членски внос за физически лица (асоциирани членове, индивидуално членство) – 50 лв.
  • Встъпителна вноска за нови членове или просрочие – 20 лв.

Сумата се внася до 31 март на настоящата година по решение на УС на АСКО. При неспазване на срока, посочен в Устава на сдружението – 30 юни на текущата година, се плаща отново встъпителната вноска за просрочието и/или възстановяване на членството.

Членският внос за общините (юридическите лица) им дава възможност да участват безплатно в събития, обучения и други дейности на АСКО с до двама участници /или различни представители/ на конкретното събитие, както и да ползват преференциални цени с до 30% отстъпки от редовните цени за допълнителни лица в професионалните семинари.

За всички останали участници таксата участие е в размер на 120 лв. на човек с платежно към банковата сметка на сдружението. При посещение на двама гости от една организация цената общо е 200 лв. Трима участници в професионалните обучения заплащат 320 лв., а при четирима сумата с отстъпка е в размер на 400 лв.

Общините, които са членове на Асоциацията могат да се включат в семинара и годишната среща с двама души без такса участие. За участие на трето лице в един семинар от страна на общините – членове на асоциацията и представители на партньорите на АСКО могат да използват 30% отстъпка от редовната тарифа за таксите в професионалните обучения през годината.

В случай, че членственото правоотношение на новите юридически членове възникне след З0 юни на текущата година според чл. 16.3 от Устава на АСКО се заплащат само 50% от годишната вноска за членство или 75 лв. за 2023 г. + 10 лв. встъпителна такса за общински администрации. Сумата за новите членове през втората половина на 2024 . е съответно 100 лв. + 20 лв. встъпителна такса.

Приемането на нови членове става с решение на УС на АСКО през цялата година. Новият размер на членският внос влиза в сила от 01.01.2024 г. и важи до следващо решение на ръководните органи на асоциацията.

Сроковете за плащане на членския внос остават същите, както са записани в устава на сдружението.