ПР комуникация и фалшиви новини – лекция на експерти от АСКО във ФЖМК

На 16 януари 2023 г. във ФЖМК на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на открита лекция пред студенти от втори курс, специалност “Връзки с обществеността”, гостуваха експертите по комуникации Диана Димитрова и Елена Стойчева от Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО).

Те представиха подробна презентация, засягаща две теми: „Вътрешни и външни комуникации в администрацията на местното самоуправление“ и актуалния проблем на дигиталната ера PR противодействие на медийни манипулации и фалшиви новини”.

Диана Димитрова – председател на АСКО и Елена Стойчева – зам.-председател на АСКО

В рамките на срещата студентите се запознаха отблизо със същността и предизвикателствата на връзките с обществеността, силата на информацията и моралните граници в нейната употреба. Задаваха въпроси на своите гост-лектори, като това предразположи към ползотворна дискусия.

Лекцията пред студентите в зала 62 на ФЖМК протече в две части:

➡ Първата тема беше насочена към особеностите и структурата на комуникацията в местната администрация и важността на общуването между служителите. Диана Димитрова сподели за проблемите във вътрешната и външната комуникация, причините за това и даде ценни съвети на второкурсниците за справянето с тях.

➡ Във втората част Елена Стойчева представи опасностите, идващи с големия поток на информация в интернет пространството, която може да се превърне в своеобразно оръжие на медийната манипулация. Посочи начините за злоупотреба, разпространението на фалшиви новини и даде насоки на бъдещите специалисти в сферата на връзките с обществеността как да им противодействат.

Гост-лекторите поставиха акцент върху:

  • Нуждата от активни вътрешни и външни комуникации.
  • Противодействието спрямо фалшивите новини.
  • Динамиката в ежедневието на един PR специалист.

Основните точки, които засегнаха бяха свързани с ежедневните ситуации, с които се срещат в своята практика. Наблегнаха на нуждата от активни вътрешни и външни комуникации, попадащи в обсега на една организация. Също така, откроиха необходимостта от съставянето на предварителна стратегия, свързана с успешното реализиране на комуникационните процеси. За тази цел, гост-лекторите посъветваха бъдещите ПР специалисти да се запознават предварително със силните страни, слабостите, възможностите и потенциалните заплахи, стоящи в основата на една организация. Със студентите бяха споделени и опасностите, които фалшивите новини крият за една институция.

По увлекателен начин експертите разкриха професионалните предизвикателства, с които се срещат на ежедневна база. Особено внимание обърнаха на динамиката на професията и адаптивността, която един PR експерт трябва да притежава, за да може ефективно да се справи с ежедневните си задачи.

Студентите от специалност „Връзки с обществеността“ във ФЖМК

Като допълнение, Диана Димитрова и Елена Стойчева посъветваха студентите как да противодействат на комуникационните заплахи в една организация, като разкриха примери от тяхната практика. Акцентираха и върху необходимостта от познаване на аудиторията и правилния подход към нея.

По думите на Диана Димитрова: „PR експертът е видимата връзка, която изгражда невидимите връзки в екипа“. Според тях, една от основните задачи, които стоят пред един PR специалист, е изграждането на доверие между него и ръководителя на предприятието, за което работи.

В края на лекцията студентите имаха възможност да зададат въпросите, които ги вълнуват и помолиха за още тайни от кухнята” на вълнуващата професия.
 
Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) е неправителствена организация, която обединява специалистите по връзки с обществеността, работещи в общините и съдейства за повишаване на професионалната им квалификация. Председател на Управителния съвет на АСКО е Диана Димитрова, която също така е и PR на Община Елин Пелин. Тя работи заедно с Елена Стойчева, зам.-председател на асоциацията и главен експерт „Публични комуникации, медии и събития“ към същата община.

Лекцията беше вдъхновяваща за студентите, като много от тях заявиха, че биха кандидатствали за стажовете към АСКО.