Открита лекция пред студенти във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

На 4 декември 2023 г. председателят на УС на АСКО Диана Димитрова и зам.-председателят на сдружението Елена Стойчева бяха гост-лектори в една от аудиториите на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Те се срещнаха и дискутираха практическите аспекти на PR-ската професия в рамките на открита лекция с любопитните студенти от комуникационния бранш.

Пред студентите от втори курс „Връзки с обществеността“ към ФЖМК и бъдещи PR професионалисти представителите на АСКО разкриха важни аспекти на комуникацията в общинските структури. В хода на лекцията бяха засегнати няколко ключови теми, които подчертаха важността на ефективната комуникация и нейната значима роля в публичната сфера, необходима за изграждане на имиджа на местната администрация.

Диана Димитрова и Елена Стойчева разказаха истории от практиката им, свързани с комуникацията по време на местните избори през 2023 г., които се различават значително от тези на национално ниво. Те разкриха важността на познаването на целевата аудитория и близостта до проблемите на конкретната общност, нужни за осъществяването на успешна комуникация.

Заедно със студентите от ФЖМК обсъдиха примери за динамиката и предизвикателствата в работата на PR професионалистите в общините. Ежедневно комуникационните специалисти изпадат в кризисни ситуации, които изискват от тях изключително бърза реакция и отговорност при взимане на правилни и навременни решения на проблемите. Наблюдението над тенденциите в общественото мнение и гарантирането на достоверна информация са ключови елементи от работата им – особено по време на избори.

Акцентът върху управлението на кризи, ангажираността на участващите в комуникацията и развиващатасе роля на социалните мрежи остави трайно впечатление в студентите, предоставяйкиим примери за това как теоретичните знания се прилагат в реалния свят.

Членовете на УС на АСКО повдигнаха и въпроса за съвременната журналистика, която играе важна роля за нивото на информираност на обществото и прозрачността на общинските процеси.

За студентите срещата с Диана Димитрова и Елена Стойчева бе като прозорец към реалния свят на професионалните възможности и предизвикателствата в областта на комуникациите в общините.

Текст: Яна Динолова, студент ВО, 2-ри курс, редовно обучение