ДЕКЛАРАЦИЯ на обединената комуникационна общност в България

Живеем в нестабилни времена. Динамиката в световния ред увеличава общественото напрежение и неминуемо се отразява и върху информационните потоци.

В тази ситуация всеки един от нас носи отговорност да пази истините и да разпространява информация, която е вярна, проверена, аргументирана, съдържателна, полезна за обществото и ненакърняваща достойнството на хората.

Затова ние, PR специалистите в България, обединени в шест професионални организации – “Българска асоциация на PR агенциите” (БАПРА), “Българско дружество за връзки с обществеността” (БДВО), “Асоциация на специалистите по комуникации в общините” (АСКО), “Българската академична асоциация по комуникации” (БААК), членовете на “Европейската асоциация на комуникационните директори” (EACD) в България и “Дружеството по връзки с обществеността” към СБЖ, съвместно с “Центъра за анализ и кризисни комуникации” (ЦАКК) – осъзнаваме ролята си за поддържане на чиста информационна среда и декларираме:

  1. Изразяваме готовност с опита и позициите си да съдействаме на институции и неправителствени организации за справянето с дезинформацията, съпътстваща световните кризи – война, пандемия и други.
  2. Готови сме да провеждаме обучения, лекции и консултации за представители на институции и неправителствени организации за противодействие на потоците дезинформация, фалшиви новини и на троловете в социалните мрежи.
  3. Ще идентифицираме и ще показваме публично използването на пропагандни техники.
  4. В действията си за борба с дезинформацията ще се опитваме да достигаме до всички хора в България.
  5. Призоваваме всички, които дават публичност на дадена гледна точка или позиция, да обръщат особено внимание на източника и на неговата експертиза.
  6. Във всичките си действия ще продължаваме да се ръководим от Етичния кодекс и професионалните норми на обединената комуникационна общност в България, приети през 2020 г. и преди това от Етичния кодекс на ПР специалистите в България, приет през 2005 г.      

Съзнаваме, че чистата информационна среда е сред факторите за просперитета в обществото, устойчивото развитие на икономиката и е в основата на успеха на всяка нация. И имаме волята да допринасяме за това.

***

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За създаване на независим Комуникационен борд

Ние, ПР специалистите в България, обединени в шестте професионални организации, предлагаме да бъде създаден независим Комуникационен борд, който да помага за това истините да получават публичност и да защитаваме правото на всеки човек да получава достоверна и полезна информация.

Комуникационният борд ще е неправителствен и независим, съставен от доказани комуникационни специалисти от професионалната общност.

Всяка от посочените в декларацията комуникационни организации ще излъчи до двама свои представители в Комуникационния борд.

Бордът ще съдейства на институциите и неправителствените организации за справянето с фалшивите новини и антихуманната дезинформация, които се опитват да завладеят умовете на българите.

Комуникационният борд ще съветва и ще препоръчва предприемането на конкретни оперативни действия.

Комуникационният борд ще може да се включи в изготвянето на Стратегия за комуникационна сигурност на България.

Представителите на организациите в борда ще поемат ангажимент да действат изчистено от политически пристрастия и да работят с всички институции като ги консултират и подпомагат при изготвяне на комуникационни стратегии, управление на информационни дейности по обществено значими въпроси и споделяне на най-добри практики в прилагането на мерки срещу дезинформацията, борбата с фалшивите новини и осигуряване на чиста информационна среда.

Независимият Комуникационен борд ще приеме свои правила и механизъм на работа.

Новите реалности изискват нови решения. Ние, комуникационните специалисти, осъзнаваме отговорността си пред обществото и сме готови да дадем своя принос, за да не бъде обществото излъгано и отклонено от цивилизационния избор да бъдем част от демократичния свят.

***