Ръководни органи

Общо събрание

Свиква се всяка година

 1. Върховен орган на АСКО е Общото събрание на членовете.
  18.1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет;по искане на 1/3 от членовете.
  18.1.1. Свикването на Общото събрание се извършва с покана,която се изпраща на всеки член на Асоциацията най-малко тридесет дни преди насрочения ден. Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото на провеждане.
  18.2. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят.
  18.3. В Общото събрание всеки член има право на един глас. Едно лице може да представлява не – повече от трима членове.
  18.4. Заседанията на ОС са законни, ако на тях присъстват най-малко половината от всички членове.
  Когато липсва необходимия кворум, заседанието се отлага с един час, след което се провежда при същия дневен ред, на същото място, колкото и членове да се явят.
  Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, освен ако ОС не реши друго, с мнозинство повече от половината от присъстващите.
  Решенията по т.19а.14 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението. Решението се мотивира.
  По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения Тази разпоредба не се отнася за отстраняване членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.
  19а. Общото събрание:
  19а.1. Изменя и допълва устава;
  19а.2. Приема други вътрешни актове;
  19а.3. Избира и освобождава членове на УС;
  19а.4.Приема и изключва членове;
  19а.5.Взема решение за откриване и закриване на клонове;
  19а.6.Взема решение за участие в други организации;
  19а.7.Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
  19а.8.Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
  19а.9.Приема бюджета на Сдружението;
  19а.10.Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
  19а.11.Приема отчета за дейността на УС;
  19а.12.Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
  19а.13.Определя членовете на Контролния съвет.
  19а.14.Взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението с мнозинство 2/3 от всички от негови членове.
  19а.15.Правата по точки 19а.2, 19а.4, 19а.5 и 19а.6 Общото събрание възлага на Управителния съвет на Сдружението.
  20. Управителният съвет  и Контролният съвет на АСКО се избират от Общото събрание с явно гласуване за срок от четири години и се състоят най – малко от трима члена всеки един.

Забележка: Годишният членски внос за юридически лица /общини и други организации/ е 100 лв. , за физически лица -30 лв. и встъпителен -10 лв. и се внася до 30 юни на настоящата година. След този срок съответно е 110 и 40 лв. за възстановяване на членството.

Юридическите лица, които са членове на Асоциацията могат да изпращат на събития, обучения и други дейности на АСКо повече от един представител.

Управителен съвет

Управителен съвет на АСКО – мандат 2016 -2020 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Веска Тодорова председател Самоков 0889 199 226 wessi_t@abv.bg
Таня Балабанова зам.председател Сливен 0879 599 013 tania_67@abv.bg
Михаела Малеева изп.директор София 0884 070 004 m_maleeva@abv.bg
Павлина Павлова член Чавдар 0887 204 219 poli78@abv.bg
Марий Пейчев член Ценово 0888 659 180 pres_cenovo@abv.bg

 

Управителен съвет на АСКО – мандат 2012 -2016 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Веска   Тодорова председател Самоков 0889   199 226 wessi_t@abv.bg
Таня   Балабанова зам.председател Сливен 0898   998 862 tania_67@abv.bg
Михаела   Малеева изп.директор София 0884 070 004 m_maleeva@abv.bg
Деница   Александрова член Поморие 0878   872 613 pr_kozloduy@abv.bg
Христина Шопова член Благоевград 0886   340 107 hristinash@gmail.com

 

Контролен съвет

Контролен съвет на АСКОмандат 2016 -2020 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Миглена Въгленова председател Габрово 0885 255 165
vaglenova@gabrovo.bg
Станислава Йорданова член Свищов 0886 987 321 obshtinasvishtov_pr@abv.bg
Виолета Филипова член Смолян 0878 221 212
vili_stoyanova@abv.bg

Контролен съвет на АСКО – мандат 2012 -2016 г.

Имена Длъжност Община GSM e-mail
Миглена   Въгленова председател Габрово 0885   255 165
vaglenova@gabrovo.bg
Даниела Хитова член Враца 0878   282 180 pr@vratza.bg
Виолета   Филипова член Смолян  0878 221   212
vili_stoyanova@abv.bg